ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 2023-2037 ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ

cg-30-05-2023-3.jpeg
  • 135 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ « ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ » ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ;
  • 332 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴼⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴳⵓⵍⵓ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ.

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵄⴰⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵃⴰⵊⵊⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⵛⵏⴳⵍⵉ, ⴷ ⵓⵎⵣⵣⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵓⴷⵔⵇⴰ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 30 ⵎⴰⵢ 2023, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ‘ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ’ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ. ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵓⵙⵉⵔⵉⵡⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ.
ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ, ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⵓ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ‘ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ’, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ‘ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ’ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, 135 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵎⵎⵓ : 60 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ  ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, 50 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ 25 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵜⵉⵡⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵢ, ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵉⵡⵍ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ