ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023

CG-1-2023-06-22.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰḍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 3 ¬ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ  ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 06.23 ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 97.12 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵥⵥⵄⴰ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⵛⵛⵉⵟⴰⵟ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵍⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.548 ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙ 2.90.471 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ 2 1411 (25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1990) ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵎⵙⵏⵉⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
 • ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴽⴰ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⵉⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ; ⴳⴰⵏ ⵜⵏ :
  • ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.545 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ;
  • ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.546 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⵉⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ;
  • ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.547 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.98.548 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1419 (15 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 1999) ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ.
    

ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴱⵓⵍⴰⵀ, ⴰⵎⴳⴳⴰⵡⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⴳⵍⵎⵉⵎ - ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵓⵟⴰⵀⵕⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ.
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⴱⵏⵚⴰⴼⵢⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ