ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-3-2023-09-07.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 21 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵖⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2023-204, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵍⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2023/2024, ⵉ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 4 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ, ⵉⵜⵜⵎⵓⵔⵓⵙ ».
ⵉⵙⵙⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⵓⴷⴼⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⴷ ⵓⵔⴱⴰ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ. ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵏⵏ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ 12198, ⴳⵉⵙⵏⵜ 237 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ 5410 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 1400 ⴷⴰⵢⵙⵏⵜ ⵜⴱⵏⴰ ⵜⵏⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵡⵉⵙ ⴷ ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 51/17 ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ 2022-2026, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵣⵉⴳⵉⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵅⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵙⴰⴳⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴷⵔⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
ⵙ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ 2022-2026, ⵜⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ.

 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.23.303 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵅⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⵙⵓⵊⵊⵉⵢ ⵏ ⵉⴱⵃⵔⵉⵢⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ. 
 • ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙ 2.22.92 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴷⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉⵡ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ.
 • ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙ 2.22.769 ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙ 2.03.317 ⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 18 ⵛⵄⴱⴰⵏ 1424 (15 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2003) ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
   

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⴽⴰ ⵙⴰⵊⵊⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⵏⵣⵔⴰⴼ ⴳ ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023, ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙ 29.23 ⵏⵏⵙ ⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵉⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉⵣⵣⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵉⵣ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ. ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵔ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴽ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵚⵉⵕⵉⴹ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⵎⵣⴰⵖⵏ ⵖⵉⴼⵙⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵢⴰⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⵡⴰⵙ ⴰⵏⵣⵔⴰⴼ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉ ⵣⴷⵖⵏ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⵓⵕⵢⴰ ⵊⴰⴱⵔⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵎⵖⴰⵔ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵣⵉⴳⵉⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⵕⵡⵓⵚⴰ
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵃⵎⴰⵏ ⵍⵎⴰⵄⵕⵓⴼⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵉⵕⵓⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴱⴰⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ),
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵎⵕⴰⴱⵟⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ - ⵜⴰⵏⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⴰⵀⵕⴰ ⴰⵇⵚⴱⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ; 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵄⵉⵕⵓⴹ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⵖⵜ,
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵎⵍⵡⵉⵢⴰ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ , ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ