ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ : ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⴽⴽⵓ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ.

COMM-31-10-2023.jpg

ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ (2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ) ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵕⵉⴹⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (20 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ) ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵔⴷⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙⵉⵎⵉⴽ ⴰⵙ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023.
ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ, ⵙⴱⴰⵃ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵜⵓⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴷⵍⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ.
 ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ (07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023), ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ 20 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ.
ⵣⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ (7 ⵏⵓⵡⵏⴱⵉⵔ 2023) ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⴰⵢⴷⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵥⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵏ 140 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ 80 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵎⴰ ⵙ ⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵉⵎⵉⴽ. 
ⵉⵉⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⴳ ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⴷ 2023, ⵜⵉⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵓⵥⵕⴼⵜ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 30 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ