ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-3-15-11-2023.jpg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 01 ⵊⴰⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.80 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵣⵉ ⵓⵏⴳⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵢⵏ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵥⴰⵔ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⵇⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
 • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.18.738 ⵍⵍⵄ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ 22 ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1440 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍⵣ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵥⵡⴰⵕ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ  ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.828 ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 6 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 47.09 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵕⵡⵉ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏⵜ, ⵢⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵥⴹⴰⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ  ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ.
   

ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵥⵍⵉⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ :

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : 

 • ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵛⵔⴰⴽⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴱⴽⵉⴹ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ 28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023 ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 30.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ.
  ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵛⵔⴰⴽⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴱⴽⵉⴹ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ :  

 • ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴱⴽⵉⴹ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ 11 ⵢⵓⵍⵓⵣ 2023.
  ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵉⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⴰⵏⵜ  :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴱⵏⵜⵓⵀⴰⵢⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴷⴰ ⵙⵍⵍⴰⴽ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵙⴰⵄⴰⴷ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵙⵟⵟⴰⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵓⵙⵏⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ