ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 04 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2024

CG-2-2024-07-04.jpeg

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 27 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 04 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2024 ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 

 

 

 • ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.24.32 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.
  ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵢⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵊⵉⵏⵢⵓⵕⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.21.111 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵖ 4 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 11 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2021 ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵣⵓⵢⴷⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 51.17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵓⴱⴹⴰ ⴳ ⵓⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ.
  ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.02.382 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴳ 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⴳⴰ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ :
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵏⵉⵥⴹⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵊⵏⵢⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⴳⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ 
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ;
  • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ;
  •  ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴰⵖⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ; ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵖ ⵉⵎⵔⴳⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ;
  • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ
  • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ
  • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵏⵏⵉⵇⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵡⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ;
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴼⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴱⵏⴱⴷⴰⵢ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ;
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ;
  • ⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ;
  • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⴰⴷ : 
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ;
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵜⴰⵖⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⴹⴱⵉⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ;
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴱ ⵉⵙⴰⵔⴷⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ;
  • ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴷⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.
    

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⵜⵛⴱⵓⵕ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵥⴹⴰⵕ) ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴼⵚⴰ ⵍⵅⵍⵉⴼⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵡⵔⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⴽⵉⵜ (ⵉⴳⵔ ⵏⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ) ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⵊⴷⵓⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ)
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵍⵄⵊⵓⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵜ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ; 
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴼⵉⴹ ⵛⴰⴽⵕⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⴰⵔⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ