ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ

ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵙ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵉ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⴽ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63.17 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 14 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2019 - - pdf-icon.png
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 64.17 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵏ 1.69.30 ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵙⵓ ⴰⴽⵡⴰⵙ 14 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2019 - - pdf-icon.png
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 50.17 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴰⴽⵡⴰⵙ 07 ⵎⴰⵕⵙ 2019 - - - -
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 21.18 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 14 ⵎⴰⵕⵙ 2019 - - pdf-icon.png
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵏ 17.19 ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 02.12 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵙ 2019 - - - -
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟ 22.19 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ 2017 ⴰⴽⵡⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵙ 2019 - - - -
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20. 19 ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17.95 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵕⵕⵓⵜ ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019 - - - -
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 21.19 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 5.96 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵎⵎ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴳⵓⵎⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019 - - - -
ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 46.18 ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 86.12 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴽⵡⴰⵙ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019 - - - -
ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 51.17 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2018 pdf-icon.png pdf-icon.png

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ