ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

09--11--2021.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵏⵣⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵖⵍⵍⴰⵏⵜ
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴽⵏ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵙⴷⴽⵔ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ  ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ.
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜ ⴳ 27 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, 
ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ  ⵉⵛⵛⵉⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ  ⴷ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ,  ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ