ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵢ

09-02-2022.jpeg

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵢ. 
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ  ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⴱⵉⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵔⵙⵓⵍⴰ ⴼⵓⵏ ⴷⵉⵔ ⵍⴰⵢⵏ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵉⵍⵏ ⵏⴰ ⴳⴰⵏ, “ⵇⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵡⵛⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵍⵉⵏ”, ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ  ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⵕⵄⴱⴱⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⴷⴰ ⴱⴹⴹⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ, ⵉⵙⴼⵉⵔⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴽⴷ  ⵎⴰⵙⵙⴰ  ⴼⵓⵏ ⴷⵉⵔ ⵍⴰⵢⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ  ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵣⴰⵎⵏ  ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ  ⵏⵏⴰ ⴳ  ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵃⵜⵜⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ. 
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ  ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴼⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵔⵡ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ . ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵙⵙⵉⵟⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵓⵍⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵓⵏ ⴷⵉⵔ ⵍⴰⵢⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴱ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ “ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ, ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⴷⵓⵙⵏ” ⴰⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 
ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵓⵏ ⴷⵉⵔ ⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵜⵔⵉⵛⵢⴰ ⴱⵉⵍⴰⵕ ⵍⴰⵎⴱⴰⵔⵜ ⴽⵓⵣⴰⴽ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ