ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ

Photo-2- 2022-04-14.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵏⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴹⵜ, ⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵏⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵅⴰⵙⵜ ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⴷⵉⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵣⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ  ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ.
ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ, ⵉⵙⵎⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ.
ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ , ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵉⵣⴰⵔ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ, ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵓⵡⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵏⵣⵉⵏ ⵓⵔ ⵊⵊⵉⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ . 
ⵓⵡⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵢⴷⴷⵖⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⵡⵓⴷⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵥⵥⵍⴹ  ⴷ ⵜⵍⵎⴹⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵥⵥⵍⴹ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵙⴳ 1.7 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ  ⴰⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2019, ⵖⵔ 2.5 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵍⵎⴹⵉ ⵙⴳ 7,3 % ⵖⵔ 8,9%, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵎⴰⴳ ⵉⵥⴷⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵥⵥⴹ 11,7 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹ ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵍⵎⴹⵉ ⵖⵔ 16,7 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⴳⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ. 
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ  ⴰⵎ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⵏⵖ ⴳ ⵓⵀⵉⵍ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⴰⵣⴷⴰⵜ ⵏ 2030, ⵙⵍⴰⵡⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵉⵏⵎⵏ ⵖⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵣⵏⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵉⵖⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵖⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2030.
ⵉⵥⵍⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵓⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵇⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⵖ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴷ 2030, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵖⵔ ⵉⵏⴰⵖⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵣⵔⵔⵢ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. 
ⵙⵖⵣⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ  ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ  ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.
 


ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴰⵔⵡⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⴱⵕⵕⴰ , ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ , ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵉⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴽⵏ ⵙ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵉⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵙⴳⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ