ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

CG-14-12-2022-1.jpeg

ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.
ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ (15-14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ); ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⴼⴽⴽⴰ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴱⵓ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵉⴱⴷⵔ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 30 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ. 
ⵉⴹⴼⵓⵕ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ , ⴳ 2004, ⵖⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ.
ⵙ ⵓⴳⴰⵍⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵏⵓⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⵓⵔⵙ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ. ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵙⵍⵍⵡⵓⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵉⵎⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⵏⴰⵖⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵜⴳ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⵓⴼⵔⵉⴷ, ⴳ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵍⴷⴳⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵓⴳⵉⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵏⵏ.
ⵉⵙⴰⵡⵍ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵖⴼ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵓⵙⵖⵙⵙⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵣⵡⵓⵜ, ⴷ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵓⵍⴷⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵔⵇⴱ, ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⵓⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ, ⴳ ⵓⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴰⵎⵎ ⴰⵙⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴼⴹ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱ, “ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ” ⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵉⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵜⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.
ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵉ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ.
ⵉⵙⵙⵕⵥⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵉⵛ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⴰⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵉⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵜⵇⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴳ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵃⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ.
ⵢⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵜⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵏ ⴱⵍⵓⵎⴱⵉⵔⴳ “ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ” ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023.
ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵙ ⵖⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ, ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ