ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ: “ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ”

رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يحل بمجلس المستشارين في جلسة عمومية شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (10 يناير 2023)
Question :
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
Session date :
Session :
Octobre 2022

ⴰⴽⵓⵎ: ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ  ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ, 
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,

1.    ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵔ  ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵚⵚⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ; ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⴽⴽⵏ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴷⴼⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵉⵎⵔⵙⵉ: “ⴰⴽⵓⵎ: ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ  ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ” ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵜ.


ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ  ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⴰⴹⵕⵏ,

2.    ⵀⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵕⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⵎⴰⴽⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵍⴰⵜⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵍⴰⵟⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ. ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵊ. 

3.    ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ  ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵏⵜⵓⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵍⵏ ⴳ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵎⴰⵟⵍ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ  ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ  ⵉⵥⴹⵉⵏ; ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵜⵣⵔⴼⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

4.    ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖⵉⵍⵍⴰ, ⵜⵏⵏⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ  ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ  ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ  ⴳⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔ  ⴳ ⴷⴰⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷ ⵍⴽⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.


5.    ⵀⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ” ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⵓ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⵉⵣⴷⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⴷ ⵜⴰⴼⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵖ ⴰⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵢⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.


ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ, 


6.    ⵉⵍⴰⵣⵎ ⵙⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⵡⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵉⵍⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴳ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

7.    ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⴽⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵙⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ. 


8.    ⵙ ⵓⵔⵖⵓⴷ ⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵣ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵏⵏⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵉ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵉⵃⵟⵓ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙⵏ. ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵟⵟⵓⵏ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵏⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ  ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵚⵓ ⵏⵏⵙ.


9.    ⵜⵓⵔⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵡⵛⴰ ⵜⵉⵖⵍⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵣⵣⵍⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⴱⵓⵔⵣ ⵎⴰⵙⴷ “ⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵇ ⵉⴳ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏⵏⵅ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵔⴰ ⴳ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵎⴰⵜⴰ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ  ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ”, ⵉⵙⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ  “ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵣⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵥⵎ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ” (ⵉⵙⵎⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ  ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ). ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ. 


10.    ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ  ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵉⵇⵙⵃⵏ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ  ⵜⵙⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵏ ⵉⵊⵓⵊⵓⵢⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵏ; ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ  ⵉⵥⴹⴰⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ. 

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, 


11.    ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴹⵀⵕ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ  ⵓⴷⵖⵖⵍ ⵏ ⵓⵖⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ; ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴷⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ  ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⴳⴰⵔ  ⵕⵕⴹⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ.


12.    ⵅⴼ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⵎⵥ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ  ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵉⵎⵀⵔⵔⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⵏⴹⵡ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏ ⵉⵔⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ; ⴷ ⴳⴰⵔ  ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵖ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵙ, ⵙⵡⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴳⴰⵔ ⴰⵏⵏⴱⴹ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ. 

13.    ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵟⵟⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳ-ⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ  ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵣⵣⴻⵣ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵊⵊⵓⵎ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⴰ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ.

14.    ⵉⴳⴰ ⴰⵖ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵏⵄⵔⵎ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ  ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ; ⵜⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙ  ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.


15.    ⵀⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⴳ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ 2022, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ  ⵏ ⵓⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵙⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ  ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏ. 

16.    ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳ-ⴰⵙ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵢ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵍⵙ ⴷⴰⵔ  ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙⴳ  7,8 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 32, 2 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ 3,68 ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ 9,4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ  AMO-TADAMON).


17.    ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵢ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵏ, ⵙⵙⴹⵀⵕⵏⵜ ⵜⵏⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⵙⴱⵖⴰⵔ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ: 
ⵀⴰⵜ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵢⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵓⵔ  ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳ-ⴰⵙ ⵏ 2022, ⴷⴰⵔ 642,700 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ, 
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⴹⵡ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  AMO-TADAMON ⴳ ⵓⵙⴳⴳ-ⵙ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵢ 53000, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ 582,524 ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵉ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ (ⵜⵉⵡⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 233 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ).

18.    ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵃⵟⵓ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⵉ ⴳⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ  ⴰⵎⴱⵣⵣⴻⵣ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵜⵔⵓⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴷⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵓⵙⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ  ⵜⴰⴼⵔⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵃⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷ, ⴰⴽⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵥⵜⵜⴰ ⴳⵔ ⵉⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡⵏⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵜⵖⵙⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⵉⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏⵏ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ 09-21 ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.


19.    ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ. ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ  ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ. 


20.    ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵅⴼ ⴱⴷⴷⵉⵖ ⵏⴽⴽ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⵙⵙⴽⵔⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏⴳⵔ-ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵃⵜⴰⴷⵊⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵡⵊⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ.


21.    ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ) ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵇⵉⴼⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

22.    ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵖⵓⴱⴱⵣⵏ ⴽⵓⵍ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵉ, ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ  ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ.


23.    ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⵙⵎⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ 29 ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵓⵙⵏⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵏⵎⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⵎⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ; ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵅⴼ  ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ.

24.    ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ 4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ Ramed, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵉⵛⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵙ ⴰⵎⴱⵣⵣⴻⵣ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵙⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴰⵔⵉⵏ. ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⴹⵎⵎⵏ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵢⵉⴳⵔ  ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.


25.    ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵉⵔⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵍⴰⵃ  ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵣⵣⴻⵣ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵉⵥⵟⵡⴰⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵉⵎⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ.


26.    ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ  ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⴰⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ “ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ”, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵛⵛⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵔⵏ.


27.    ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴰⵍⴽⵉⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵔⵏ, ⴷⴰ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵛⵛⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵇⵉⴼⴼⴰ ⵏ ⵓⵍⵎⴰⵍⴰ, ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⵕⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.


28.    ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷ:
ⵉⵙⴷⵓⵙ  ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1400 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ;
ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵀⵍⴰ; 
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵔ  ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴷ; 
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⴼⵏⵉⵇ CNSS,
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴷⴰⵔ  47 ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ 45 ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ;
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ 8000 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴷ
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵏⵓⴱⴳⵊⵓⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵓⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ;
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ 4000 ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵉⴷⵔⴰⵡⵏ 
... ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵀⵍⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.


ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⴰⴹⵕⵏ, 

29.    ⵀⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⵣⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴼⵉⵔⵙⵏ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵓⵔ ⵉⴷⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵀⵟⵟⵓ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴹⵎⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵕⴰⴼ  ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

30.    ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵥⵕⴰⴼ , ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵉⴷⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵉⵣⴷⵉ ⵙ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵖⴰⴷ ⴷ ⵉⵏⵎⵡⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵔⵖⴰⴷ ⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵔⵖⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵀⴰⵎⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵜⵓⵃⵜⴰⴷⵊⴰⵏⵜ.

31.    ⴰⵊⵊⴰⵜ ⵉ ⵖⵉⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵜⵉⵖ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵏⴱⴹⴹⵓ ⵖⴰⵙⵙ ⵜⵉⵢⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔⵏ, ⵉⵍⴰⵣⵎ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵣⵣⴻⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ  “ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵜ”. ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⴰⵣⵎⵜ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏⵏⵙ  ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵏⵓⵊⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

32.    ⵀⴰⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵍⵡⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵕⵥⵎ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ AMO    ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ  ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵉ ⵜⵙⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⴰⴽⴽⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⵙⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵖⴰⴷ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⴱⵍⴰⵛ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

33.    ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵡⵓⵏⴽ ⴳ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵀⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⴼⵔⵓ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵇⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⵥⵉⵢ  ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵛⵛⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵔⵎⴰⵏ, ⵉⴽⴽ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

34.    ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ  ⵉⵜⵜⵓⴹⵎⴰⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵅⵉⵜⵔ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴱⴰⵛⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵜⵜⵙ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵣⵣⴳⵉⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 72.18 ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ  ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵡⵜⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵜⵎⴰⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.


35.    ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵎⵎ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⵎⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴷⴼⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⴷⵉ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ, ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ.

36.    ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ RNP  ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ  ⵜⴰⵎⵥⵜ “ⴰⵙⵏⵎⵍⵉ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ” ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵏ  RNP ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵛⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵅⵚⵚⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵜⵜⵙ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵡⵏⴽ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴷⵀⵕⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵍⵃⴰⵍ    AMO  “ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ” ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ.

37.    ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵥⵍⵢ ⵓⵡⵏⴽ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⵉⴷⵙⵏ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ.

38.    ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉ ⵖⵉⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ  ⵉⵏⵎⵏⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⴷ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵡ ⴰⴷ ⴳ  ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.


ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵀⴰⴹⵕⵏ, 


39.    ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⴽⵊⵊⵓⵎⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵏⵙⴷⴷⵔ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵍⴰⵟⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

40.    ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵜⵜⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⴼⵔⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ  ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵜⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵅⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⵊⵊⵉ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ.

41.    ⵎⵇⵇⴰⵔⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜⵏ ⴰⵔ  ⵉⵙⵏⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵛⵛⵇⵉⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ.

42.    ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴱⴹⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⴰⵅⵉ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵜⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵍⵖⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵊⵓⵊⵊⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵜ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏⵜ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴱⵟⵟⵓ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴽⵎⴰⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ.


43.    ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵉⵙⵙⵉⵜⵉⴳⵏ ⵜⴰⵎⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵍⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ  ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵖⵓⴱⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

44.    ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵉⵔⵏⵜ ⵜⵜⵖⵍⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵀⵔⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵡ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵃⵢⵢⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⵍⵙ ⴰⵎⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ  ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ _ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵅⴼ  ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ  ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ.

45.    ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵜⵡⵛⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵙⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴹⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⵍⵍ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵉⵡⴹ 23 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷ 551 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵙ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴷ ⵍⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⴷ 741 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021. ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵥⵕⴼⵏ  ⵏ 2023 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ 28 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴷ ⵏ 4,6 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⴷⴰⵔ 9,5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ 4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ AMO-Tadamon, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⵎⴰⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⵣⵣⴰⵣⵏ.


46.    ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ 11 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ  ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵢ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.


47.    ⵀⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵏⴼ  ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⴷ: 
ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ  ⵎⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ;

ⴰⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴳⵔ  ⵢⵉⴳⵔ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵥⵍⵉⵢ;
ⴰⵙⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ;
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ  ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ  ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.

48.    ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴷⵣ  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵙⴽⵔ  ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵉⴽⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵣ ⵙⴳ  ⵓⵙⴰⵔ  ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵓⵍⴰ ⴰⵔⵣⵣⵓⵎ ⵅⴼ  ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵄⴰⵢⴷⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

49.    ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ 3 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ, ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ _ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ 17,4 ⵉ ⴽⵓ 10.000 ⵏ ⵉⴷ ⵏⴰⵙⴰⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴰⵔ 24 ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2025 ⵢⵍⵉ ⴷⵉⵖ ⴰⵔ 45  ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2030 (ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵉⵙⴼⵔⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ 23 ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉ ⴽⵓ 10000). ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ 68 ⵏ ⵢⵉⴼⴹⵏ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ  ⵏ 90 ⵏ ⵢⵉⴼⴹⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ 2025, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵙⴼⵔ ⴷ ⵜⵙⴰⴼⵙⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴰⵜⵜⴰⵓⵏⵉⵏ ⵏⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴳⵍ ⴷ  ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵙ 2025, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵀⵏⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵙⴼⵔ ⴷ ⵜⵙⴰⴼⵙⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ 3 ⵜⵙⴷⴰⵡⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵙⴼⵔ ⴷ ⵜⵙⴰⴼⵙⵔⵜ ⴷ 3 ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ  ⵏ ⵓⵊⵓⵊⵊⵉ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏⴳ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ.

50.    ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴷⴷⴰ ⵙ  ⵓⵥⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵅⵓⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵓⵊⵊⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ; ⴷ ⵓⴱⵟⵟⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵓⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵓⵔⵜ, ⵙ ⵓⵀⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵣⴰ ⴷ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⴰⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⵣⵣⴻⵣⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ  ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ. 
51.    ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙ  ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵔⵓ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵥⵍⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ.

52.    ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⴷⴷⵉⴷⵖ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ,  ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵕⵛⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴷ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰⵜⵏ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵢⴼⴰ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ, ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ.

53.    ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵙⵙⴰ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ, ⵉⵚⴹⵀⵕ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵣⵏⵣⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵇⵔⵔⴰ ⵉⵙⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ  ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⵏⵏⴰ ⵇⵇⴰⵃ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵇⵙⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ.


54.    ⵜⵙⵙⴹⵀⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⵕⵉⵏ, ⵅⴼ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴹⵀⵕ ⵙⴳ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⴰⵣⵓⵍ
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ