ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ)

CG-1-2023-01-18.jpeg

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴼⵓⵙ, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ.
ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴳ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵖⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ‘ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.”
ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵡⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵯⴰⵍ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵜⵏ, ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⵉⴱⴷⵔ ⴰⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ.
ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵡⵉⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ, ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵇⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ (2000 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵓⴷⵔⵉⴼⵏ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵔⴱⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⴱⵔⵓⴷⵔⵉⴼⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵖⴳ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⴳ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵟⵍⴰⵏⵜⵉ... ⵔⵏⵓ ⴰⵙ 1’ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.
ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⵙⵏⵜ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵎⵍⵡⴰⵖⵜ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵓⵍⴷⵉⵢ, ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵎⵉ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ; ⴰⵎⵎ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⴱⴷⵔ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵙⵉⵡⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ( ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ) ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.
ⴰⵎⵎⵓ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵍⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⴳⵜ, ⵜⵍⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ. ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵙ ⵉⴼⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ, « ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙⵏⵜ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ 38 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵎⵍⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ, ⴰⵔ ⵏⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⵉⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2030.” ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⴰⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵉⵙⴼⴰⵡ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴰⴷ ⵜⴳ ‘ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.”
ⴳ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴰ ⵜ ⵙⵔⵓⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⴰⵍⵙ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴰⵙⴰⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵍⴷⵉⵢ ⴰⵎⵙⵙⵔⵇⴱ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵙⵡⴰ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵣⴰ, ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⴷ, ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵏⵜⵉⵍ ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴼⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵔⴳⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⴰⵏⵔⴳⴰⵢ ⵖⴳ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. 
ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷⴰⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵕⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⵥⵡⴰⵔ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ, ⵄⵍⵉ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ