ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵙⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴱⵖⵓⵔⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ (ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ)

02-02-2023-cg-1.jpeg

ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉ ⴰⵙⵙⴱⵖⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴱⵖⵓⵔⴰⴷⵔⴰⵡ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ
ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⴳⴳⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵢⵓⴳⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⵟⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ.
ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ, , ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.
ⵉⵙⵙⴹⴼⵕ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵙ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵢⵓⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵢ, ⴷ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵥⵥⴰⵕⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵓⵔ ⴷⵎⵉⵏⵜ.
ⴷ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵎ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⵓⴳⵓⴷⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⴰⵜⵜⵔⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2020, ⴰⵔ “ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵅⴼ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ, ⴷ ⵓⵎⵎⵣⵔⴰⴽ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⵓⵙⵏ.”
ⵉⵣⵍⵎ ⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵇⴰⴷ ⵜⵥⵕ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵔⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴳ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵕⵓ-ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵕⵓ-ⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵢ.
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ “ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵉⵡⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵓⴼⵔⴰ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ  ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.”
ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵖⴱⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⴰⴼⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⴱⵣⵣⴻⵣ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ”, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵙⵎⵉⵏⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ  ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵓⵔ,ⴰⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴱⵓⵢⴷⴻⴷⴷⴰⵏ, ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ.”
ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⵎ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙ ⵜⵉⵏⵥⵥⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵏⵜⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵖⴱⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⴷⵉⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⴷ,ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵔⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⵏⴹⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵙ ⵜⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵙⴰⵔⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵜⵜⵉⴳⴰⵏ, ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵜⵢ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏ.
ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ , ⵙ ⵓⵣⵡⵍ “ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ, ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵍ”, ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵚⴽⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⴳⵔⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ, ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵎⵣⵔⴰⴽ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ “ⴰⵙⴼⴼⵏⵥⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ” ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵎⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ , ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ.
ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵣⵎⴰⵔⵏⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ, ⵜⴳⵎⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ.
ⵉⵣⵍⵎ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵏⵜ  ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵣⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵏⴹⵓⵏⵜ ⵉⵎⵎⵙⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊ, ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵎⴰⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ, ⵉⴱⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏⵏⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵥⵕⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵉⵙⵡⵉⵔⵏ,ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵔ ⵓⵙⵥⵥⵓ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴳ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴽⵔⵙⵏ, ⵉⵥⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵏⵉⵡ ⵏ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵜⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵜⵏⵜ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ, ⵢⴰⵡⵉ ⵙⴰⴼⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⵙ ⵓⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ, ⵢⵓⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⴷⴰⵢⵜⵏ ⵉⵏⵏⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⴰⵇⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⴰⵎⵖⴰⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ, ⵙⴳ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴰⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵣⵓⵏⴷⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⵃⴹⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵉⵏⴳⵔⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.
ⵉⵙⵙⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵎⵉⵍⴰ/ⴰⴷⴰⵙ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ, ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⵓⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵙⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⵙ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵣⵔⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵙ ⴰⵖⵙⵙⴰⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵏⴼⴰ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵚⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉⴷⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⴳⴳⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵙ “ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⵙ ⵉⴷⵔⴰⴼⵏ ⵢⴰⵡⴹ ⵏⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ,ⴷⵡⴰⵏⴼⴰ ⵏⵢⵉⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.”
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ