ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا
رئيس الحكومة يشرف على مراسيم تدشين مصنع ذكي للأدوية «smart factory»، تابع لشركة فارما 5، و هو الأول من نوعه في إفريقيا

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ «smart factory», ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴰⵎⵓⵜ ⴼⴰⵔⵎⴰ 5, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.


ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵥⴹⵉⵕ ⵜⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ (4.0) ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵉⴹⵏⵏ ⴳ ⵓⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵎⵓⵜ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵙ ⵓⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵙⴰⴼⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵏⴰⵎⴰⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵖⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ.
ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” ⵜⵍⴰ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⴰⴼⴰⵔⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ