ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 5 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023

CG-1_2023-10-05.jpeg

ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 19 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 5 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵉⵏⵇⵉⵙⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴷⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⴷⴷⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵣⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵏⵔⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ - ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵎ ⵓⵏⴰⴽⴰⴷ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ. ⵉⵙⵎⵖⵔ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵡⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴷⴷⵓⵔ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵏⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵃⵢⵢⵉⵍ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⴳⵔⵖⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜⵏ ⵓⵇⵕⵉⴹ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵥⴹⵉⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴷ ⴷ ⵉⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ. ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ. ⵜⵥⴰⵢⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵖ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⵕⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⴰⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙⵉⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴰⵙⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⴷⵉ  ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⴰⴷ.
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵉⵖⵍⵉ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳⵏ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ COP22 ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018. ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 12000 ⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ. ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵍⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ (ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ).
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ..ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵎⵏⴽⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖ ⵜⴰⵣⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
 

 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.319 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵣⵖ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵉⵣⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵊⵍⵉⵍ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ.
 • ⵉⵎⵎⴰⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.361 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ » ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.921 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ 2.23.870 ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴳⴳ ⵏⵏ ⵖ : 
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ :

 • ⴰⴱⵕⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 50 (ⴰ) ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵢⵍⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 56 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵎⵓⵕⵢⴰⵍ 6 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2016, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 22.23 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵉⴱⵓⵕⵓⵜⵓⵍⵏ ⴰⴷ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ : 

 • ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ 10 ⵢⵓⵍⵓⵣ 2023, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 45.23 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴰⴷ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵄⵙⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵀⵎⵉⴷ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵣⵎⵎⴰⵔ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⵓⵀⵉⵔ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵍⵄⵛⵓⴱ, ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ; 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵙⵔⵉⵏ ⵙⵙⵓⵙⵉ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ