ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴹⴰⵕ ⴷⵓⴽⵓⵕⵓ

رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يجري لقاء مع رئيس الوزراء البلجيكي، السيد ألكسندر دو كرو
رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يجري لقاء مع رئيس الوزراء البلجيكي، السيد ألكسندر دو كرو

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵖ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴹⴰⵕ ⴷⵓⴽⵓⵕⵓ, ⵉⵃⴰⴹⵔ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ  ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵎⵔ. 
ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ « ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ » (Global Gateway), ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵛⵔⴰⴽⵏ ⵡⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵏⵎⵖⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ