ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ

	ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵉ

    ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵛⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ
الخميسات

ⴰⵏⵙⵙⵉⵛⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵛⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵍⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ
Rabat

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵍⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵍⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴷⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2030
Rabat

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴷⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2030

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴷⵉⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ…

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴽⵎⵎⵓⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ - ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 222

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ