ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ…

ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ : ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ : ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 30 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ; ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ…

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 123 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ; ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵖⵉⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ…

ⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ
ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ

ⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ

ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 45 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ; ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵉⴹⴼⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⴰⵙⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ⴷⵛⴰⵢⵔ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⴰ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⴰⵙⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ⴷⵛⴰⵢⵔ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⴰ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ…

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵔ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
بنسليمان - المحمدية - الرباط

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵔ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵖⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ,…

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ
ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵔⵙⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ,…

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ
الرباط

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ