ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ “ⴽⵓⴱ 26”

photo_2021-11-02 19.00.29.jpeg

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵔⵓⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ “ⴽⵓⴱ-26”.
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉ, ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴳⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵢⵓⴳⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵙ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⵍⵉⵏ “ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ”, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ, ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱ”.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵏⵡⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⵙ ⵖⴰⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ “ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵇⵓⵜⵜⴰⵏ ⴷⴰⵜ.”
 

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵉⵍ ⵔⵉⵏⵓ ⴱⴰⵙⵙⵓ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵡⵍ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵖⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰ, ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ , ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵓ ⵓⵙⴽⵓ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⵉⵇⵡⴰⵔ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ.


ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵡⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⵉⵎⵙ ⴽⵍⵉⴼⵔⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ (COP26) ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴳⵍⴰⵙⴽⵓ ⴳ ⵙⴽⵓⵟⵍⴰⵏⴹⴰ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⵣⵡⵉ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ “ⴽⵓⴱ 26” ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵔⴱⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2050, ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⵔⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ 1,5 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⴰⵏ ⵉⴼⵓⴽⴽⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ