ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴳⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⵉⴷⵉⵜ

Photo 1 - Syndicats 09_02_22.jpeg

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵥⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ.
ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⴳⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽⴽ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵣⵎ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵢ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴷ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ, ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴽⵔ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵜ=ⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⵔⴳⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵏ, ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵙ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⴰⵙⴽⵯⴼⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⵙⵙⵎⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ, ⵉⴳ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵖⵏ, ⵜⴼⵔⴳ ⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ.
ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⵍⵡⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷⵉ ⵎⴰⵅⴰⵔⵉⵇ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵣⵓⵎⵉ, ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵀⵡⵉⴷ ⴷ ⴱⵓⵅⴰⵍⴼⴰ ⴱⵓⵛⵜⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵡⵉⵜⵏ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴼⴰⵜⵃⵉ, ⴰⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⵍⵓⵟⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ