ⴱⵔⵉⵙⵜ : ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵎⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ “ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ” ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

Photo de Chef d'Etats et de Gouvernement - One Ocean Summit - Brest, FRANCE.jpg

ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵉⵙⵜ, ⵉⵥⵥⵎⴹ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵎⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ “ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ” ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⴳⵣⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉ ⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵙⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙⵏⴰⴹ ⴰⴽⵕⴰⵙ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵎⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ.
ⵉⵏⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉⵎⴰⵡⵓⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉ.
ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⴰⴷ ⵎⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⴳ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏⴳ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ, ⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ , ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵓⴷⵖⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ.
ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ “ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ”, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 9 ⴰⵔ 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ “ ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙ” ⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵍⵓⵎⵏ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵍⵛⴱⵓⵏⴰ.
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙⵏⴰⴹ ⴰⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵢ ⴷ ⵉⵥⵥⵓⴱⴱⴰ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 400 ⵏ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴰⵍⵏ.
ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵡⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⵏ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰⴹⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵖⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ