ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ : ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⴰⵥ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⵉⵕⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ

2-CG-17-02-2022.jpeg

ⵙ ⵜⴰⵏⴹⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ;
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⴷ ⵉⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ.
ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⴰⵥ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⵉⵔ ⵖⴼ ⵢⵓⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵓⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵙⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⵎⵔⵡⴰⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵄⵛⴰⵎ ⴱⵍⵎⵔⴰⵃ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵡⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ.
ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⴼⵏⴰⵥ ⵏ ⵓⵏⵉⵥⵉⵕ, ⴳ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ.
ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵖⴼ 3 ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵉⵎⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ.
ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ 3 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴰⴷ :
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ 7 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵇⵏⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ, ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵛⵓ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⵏ ⵏ ⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⴽⴼⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵙⴳ ⵢⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵢⵉⵊⴳⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵛⵓ ⴷ ⴷ ⵓⴼⵏⴰⵥ ⵏ ⵓⵙⵜⵛⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 2;1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ;
ⴰⴳⵣⵣⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ 27 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⴷ ⵜⵖⵟⵟⵏ ⴷ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⵍⴼⴰⵕⵡⴰⵣ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ;
ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵙⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓ ⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴱⵍⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵍⵅⵓⵟⵟⴰⵕⴰⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 255 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ; 
ⴰⵡⵔⵔⴷ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵇⵣⴱⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓⵜⵏ ⵉⴷ ⵓ ⴱⵓ ⵉⵇⵣⴱⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⵙⵉⵜⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵀⵉⴽⵟⴰⵕ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 224 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ;
ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵜⴰⵏⵙⵎⴰⴷⵜ ⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ( ⵙⴳ 2 ⴰⵔ 5 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ) ⵍⵍ ⵉⵜⵜⵓⵥⵥⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ 55 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵀⵉⴽⵟⴰⵕ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 121 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ.
ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴳⵜⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⴼ  ⵡⴰⵣⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ, ⵙ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⵉⵍⴽⵎ 1,12 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴽⵉⴽⵟⴰⵕ.
ⵉⵎⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵓⵥⵕⵉⴼⵏ ⵖⴼ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ 6 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵙⵉ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ , ⵉ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵄⵏⴳⵔⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ