ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ

CG-14-12-2022-1.jpeg

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍ

ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ;
ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⵙⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ;
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ;
ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ;
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ;

1.  ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉⵢⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ  ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⵓ ⴱⴰⵢⴷⴰⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵓⴱⴳⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ.
2.  ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵖ ⴰⵏⵎⵎⵉⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴰⵎⵔⵉⴽⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵜⴰⵛⵖⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵖⴰⵙ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
3 ⵜⵙⵎⴰⵜⵍ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023 ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵊⵏⵉⴷⴰⵜ 2063, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼⵏ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴷⵓⴼⵏ ⴷ 
4 ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵏⵉⵍⵏⵜ …. ⴳ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵏⵥⴰⵕⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ,ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵥⵕⴰ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴱⵥⵥⵖ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ,ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⵜⴰⵣⵢⴷ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵓⵕⴱⴱⴰ.
5 ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⴱⴰⵍ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⴰⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵏⵜⵉⴷ ⵏⵙⵃⵉⴹⵕ : ⴳ ⵓⴽⵙⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 2050, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵙⴼ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ  ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴱⵍⴰ 25 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵍⵅⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ……
6 ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵊⵏⵉⴷⴰⵜ 2063 ⴰⴼⵔⴹⵉⵚ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔeⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ,
ⴰⵏⴼⴼⴷ ⵉ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ,ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵔⵙⴰⵍⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
7 ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⴷⵎⵉⵙ,ⵙⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ,ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.
ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵎⴰⵏⵜ,ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ, ⵇⴰⴷ 8ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⵉ  ⴰⵙⵙⵃⵉⵣⵡⵔ ⴷ  ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ…… ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵜⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵡⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
9 ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ,ⴰⵜ ⵉⵏⵙⵔ ⵔⴱⴱⵉ,ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⵎeⵎⵎ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵡⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ,ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⵙⵜⵡⵀⵎⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ,ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.
10 ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ,ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ,ⵎⴰⴷ ⵉⵔⵣⵎⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⴰⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵟⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ.ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⵡⵊⴰⵡⴰⵏ,ⴷ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ المستفيدين  ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵊⵍⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

11.  ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵍⵍⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎeⵎⵎⵏ,ⴷⴰ ⵜⴱⴰⵢⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴹⴹⴰⵜ.ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜ ⵓⵙⴽⵙⵡ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ,ⵉⵙⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ.
12.  ⴰⵙⵙⴰ ⵜⵖⵢ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵓⴼⵔ 37% ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ,ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⴳⵓⵍⵓ 52% ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2030,ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ,ⵙⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵉⵖⴱⴰⵍⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ,ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ .
13.  ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵃⵇⵇⴰⵇ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ,ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵏⵙⵔⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵔⵎⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ.
14.  ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵉⵏⵡ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⵖ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵢⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵡⵍⵉⵢⴰⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⵉⵢⴰ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ .ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵡⵓⵏⴼⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ,ⵙⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ  ⵉ  ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ,ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⴷⵎⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵖ. 

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ