ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

cg-2_2023-01-16.jpeg

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴽⵓⴱ 28.”
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⵓⴷⴰⴷⵙ, ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ. ⵜⵥⵍⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵄⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵢ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵣⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⵏⵏⵓⵣ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ (ⴽⵓⴱ 28) ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ (ⴽⵓⴱ 28) ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵎⵓⵔⵔⴰⴽⵓⵛ.
ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵖⵉ 38 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ 5 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵏⵄⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⴰ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵉⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵉⵏ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⵀ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵜⵔⵏⵓ ⵏⵡⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ (ⴽⵓⴱ 28) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵅⵓⵎⴱⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. 
ⵜⴱⴷⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⴳⵉⵏ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⴰⵡⵍⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴼⴽⵉⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ  ⵉⵙⵉⵙⴼⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵔⵣⴼ, ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⴳⵜ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ (ⴽⵓⴱ 28) ⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴱⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵊⴰⴱⵉⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ.
 

ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ , ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⵣⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴼⴼⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2050, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵉ.
ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵉⵎⵉⵜⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ, ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵜⵜⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ, ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵎⵓ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ.
ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⴰⵢⵔⵉⵏⴰ) ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ