ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023

CG--5--06-04-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 15 ⴳ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ(ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.925 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵓⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵜⵉⵎⵖⵉⵡⵍⵉⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ.
 • ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.632 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⴽⵓⴷⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⴷⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴳⵏⵉⵏ ⵉⴳⵓⵊⵉⵍⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵢⵢⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ. 
 • ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.72 ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 06.18 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵅⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.245 ⵏ  ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ  ⵏ ⵜⵍⴰⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵢ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ  ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵃⵊⴱⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴳ ⵓⵊⴷⴰ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵀⴰⴷⵉ ⴱⵏ ⵉⵃⵢⴰ, ⴷ ⴰⵏⵍⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ;
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⴰⵊⴰ ⵎⵓⵏⵉⵔ, ⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ -ⴰⵙⴼⵉ; 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ