ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⴼⵜⴰⵅⵕ

satellitemohammedvib.jpg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ », ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ, ⵉⴳⴰ « ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⴼⵜⴰⵅⵕ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⴽⵎ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵉⵔⵥⵥⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⵉⵚ ».

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ "ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴱ" ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ “ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵍⵎⵍⴽ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵏⵚⵖ ⵙⴳ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⵣⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ », ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙⴳ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵏⵣⵔⵓⴼ ⵏⵖⴷ ⴰⵃⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵖⴷ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏⵏⵙ.

(ⵎⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ