ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ2022

2-2022-06-16.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵉⵏⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

  • ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ , ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 102.21 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ. 
  • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.23 ⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵟⵟ 2.16.211 ⴷⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 17 ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ 1437 (24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016)  ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ,  ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰⵣⵕⴰ  ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
  • ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.344ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.13.423 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 28 ⴳ ⵜⵔⵡⴰⵢⵉⵏ 1435 530 ⵉⵏⵏⴰⵢⵕ 2014) ⵙ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵉⵔ 48 ⴷ 48 ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵙⵏ ⴷ 50 ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.58.008 ⴷ ⵉⴼⵖⵏ ⴳ 4 ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ 1377 (24 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1958) ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⴹⴼⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵓⴹⴼⵉⵕⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ .
  • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.438 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.77.862 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 25 ⵉⵙⵡⵉ 1397 (9 ⴽⵜⵓⴱⵕ 1997) ⵓ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⵡⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ  ⴰⵔⴰⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵉⵜ  ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵏ  ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ  ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.77.339 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 25 ⵉⵙⵡⵉ 1397 5 (9 ⴽⵜⵓⴱⵕ 1997), ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ.
     

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴼ ⵉ ⵜⵢⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵢⵏⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵍ ⵏ ⵓⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴽⵏⵏⴰⴹ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵔ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2022, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 31.22 ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ , ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ