ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2023

cg-6--23-03-2023.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⴷⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16.22 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.75.292 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 5 ⴳ ⵉⵙⵡⵉ 1397 (19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ) ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ  ⵉⵏⴰⵎⵢⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵉⴷⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ  ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ  ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
 • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵚⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.107 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.321 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 22 ⴳ ⵉⵙⵡⵉ 1438 (17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017) ⵉ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴽⵓⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1  ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.162 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.93.66 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 14 ⴳ ⵜⵔⵡⴰⵢⵉⵏ  1414 (ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵕ 1993) ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 016.89 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵡⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⵣⵣⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵜ.  
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴳⴳⵓⵔⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ -ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ- ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ;
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵟⵟⵢⴱⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵍ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⵣⵣⵀⵡⵉ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ