ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

SMRM6-01-06-2024.jpg

ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⴷⴷⴰⵙ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⴰⵙⵓⵎⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ.
ⵀⴰ ⴰⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ :
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵢⴰⵜ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.
ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵓⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵊⴱⵉⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴷ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴷⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

 • ⵉⵣⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵏ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ :
  • ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ
  • ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ
  • ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ
  • ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
  • ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ
 • ⵓⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ.
 • ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵔⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⴰⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 49 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ :

 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴼⴰⵔⵉⵙ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ;
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⵛⵕⵇⴰⵡⵉ ⴷⴷⵇⵇⴰⵇⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ;

ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ :

 • ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵃⴰⵎⵎⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵎⵓⴼⴰⴹⴹⴰⵍ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ;

ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵉⵙⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ :
ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⴼⴰⵇⵇⵉⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ