ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

السيد رئيس الحكومة يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

ⵉⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵣⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵉⵍⴱⵉⵔⵜ…

السيد رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴰⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⴱⵓⵕⵏⵓ ⵍⵓⵎⵉⵕ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵉⴼⵜ ⵏ…

السيد رئيس الحكومة يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⴰⵕ ⴷⵓⴽⵕⵓ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل الوزير الأول الهنغاري
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵀⴰⵏⵖⴰⵕⵢⴰ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵉⴹⴳⴰⵎ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵀⴰⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⴽⵜⵓⵕ ⵓⵕⵓⴱⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⴳⵔ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 3 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵡⵀⴰⵔ ⵏⵏⴼⵉⵙⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 25 ⵎⵕⵚ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ…

ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⴰⵃⵉⴱⴰ ⴳⴰⴼⴰⵔⵓⴼⴰ Sahiba Gafarova, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⴷ ⵅⴼ…

ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵙⵉⵀ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴰⵍⴱⴰⵕⵉⵙ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵡⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵔⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ

ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵃⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيسة مجموعة HCL Tech الهندية
ⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵀⵛⵍ ⵜⴻⵛⵀ HCL Tech

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ HCL Tech, ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ