ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

رئيس الحكومة يعقد لقاءات إعدادية لجولة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵇⵇⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵇⵇⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵓⵙⵙⴰⵏ 6 ⴷ 7 ⴷ 8 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⵉⵏⵙⵙⵉⵡⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓ  ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⴽⴷ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ''ⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ" ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵙ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵛⵛⵉⵏⵡⵉⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ) ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ" ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵎⵙ ⵊⵢⴰⵏⵣⴰⵏⴳ ⵍⵢⴰⵏⴳ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ…

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ…

ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⵜ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ .

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ , ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ  ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ : ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ