ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵛⵛⵉⵏⵡⵉⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ) ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ" ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵎⵙ ⵊⵢⴰⵏⵣⴰⵏⴳ ⵍⵢⴰⵏⴳ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⵍⵖⴰⵕⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵢⴽⵓ ⴱⵓⵔⵉⵙⵓⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ